Κήπος Στα Μεσόγεια: 740 θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ, Μουσείο Ακρόπολης, ΕΒΖ, ΕΕ και δήμους

28 Ιουνίου 2013

740 θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ, Μουσείο Ακρόπολης, ΕΒΖ, ΕΕ και δήμους

Από τις αγγελίες που βρίσκονται το διάστημα αυτό στον αέρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές της ΔΕΗ, του Μουσείου της Ακρόπολης, της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά πάντα υπάρχουν και θέσεις σε διάφορους Δήμους της χώρας.

30 άτομα για 6 μήνες στο Μουσείο Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 30 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης. Και οι 30 θέσεις αφορούν προσωπικό Ασφάλειας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας έως και την 1η Ιουλίου.

12 στη ΔΕΗ
H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα. Συγκεκιρμένα αναζητά ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τεχνολόγους Λογιστικής, Τεχνίτες Υδραυλικών, τεχνίτες Σιδηρουργών και φύλακες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση έως και την 1.7.2013

Η ΕΒΖ αναζητά 249 άτομα σε Ημαθία και Σέρρες
Στην αναζήτηση συνολικά 249 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της στα εργοστάσια που διατηρεί σε Ημαθία και Σέρρες, βρίσκεται η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μέχρι 1.07.2013.

174 στην Ημαθία
Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 174 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου.
Συγκεκριμένα η εταιρεία αναζητά γεωπόνους, συντηρητή Καθαρισμού Χυμού, υπάλληλο Logistics- Διοικητικού-Λογιστικού, λογιστές, τεχνολόγο τροφίμων, μηχανολόγους, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο συντηρητής Εκχύλισης, μηχανολόγο συντηρητή Πλυντηρίου Τεύτλων, εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας, ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης
ηλεκτροτεχνίτες, χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών, τεχνίτες - ηλεκτροτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων, ξυλουργό, οδηγούς Φορτηγών Αυτοκινήτων -Λεωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών, κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

75 στο εργοστάσιο Σερρών
Το Εργοστάσιο Σερρών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 75 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου. Συγκεκριμένα αναζητούνται χημικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρο-Συγκολλητες, εναερίτες –Ηλεκτροσυγκολλητές, τεχνίτες ταινιόδρομων, εργατοτεχνίτες συντηρητές συμπύκνωσης, κ.α.

100 συμβασιούχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων, από την οποία θα προσλαμβάνει συμβασιούχο προσωπικό στον τομέα της ασφάλειας ΤΠΕ και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Ο αριθμός επιτυχόντων που χρειάζονται τα θεσμικά όργανα κατά την περίοδο 2014-2016 θα είναι κατά προσέγγιση:
● Βοηθός ασφάλειας ΤΠΕ (50 άτομα),
● Αναλυτής ασφάλειας ΤΠΕ (50 άτομα)
Τα καθήκοντα θα ασκούνται κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, όπως απαιτείται. Περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας μπορεί να βρίσκεται σε ορισμένες αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
FG III – Βοηθός ασφάλειας ΤΠΕ: Να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο, σε έναν τεχνικό τομέα που έχει σχέση με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην ενότητα II, ή Να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών, σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντα.
FG IV - Αναλυτής ασφάλειας ΤΠΕ: Να έχουν περατώσει πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο, σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντα.

58 στο Δήμο Κω
Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 58 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, έως 01.07.2013.

13 στο Δήμο Ορεστιάδας
Ο Δήμος Ορεστιάδας αναζητά να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 13 άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου, που εδρεύει στην Ορεστιάδα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως την 1.07.2013.

14 στο Δήμο Σάμου
Ο Δήμος Σάμου επιθυμεί να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 14 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» / ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου. Αιτήσεις κατατίθενται έως τις 4.07.2013.

15 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 15 οδηγούς και εργάτες καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως 1.07.2013.

Πηγή: aftoptis.gr

Το διαβάσαμε στο : http://epityxiacom.blogspot.gr/
Εδώ θα βρείτε καταστήματα, επιχειρήσεις,δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματίες, συλλόγους, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.
Θα σας ενημερώνουμε για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια αλλά και για νέα που αφορούν αγρότες, επαγγελματίες και φυσικά τους ερασιτέχνες κηπουρούς με ιδέες και λύσεις για το σπίτι και τον κήπο σας.
Τα Θέματα που βρίσκουμε σε άλλες ιστοσελίδες τα παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας αναφέροντας την πηγή στο τέλος της ανάρτησης, σεβόμενοι την δουλειά των άλλων.
Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κρίνει από μόνος του την αξία, ποιότητα ή εγκυρότητα των γραφόμενων. Παρότι προσπαθούμε οι συμβουλές και τα άρθρα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι έγκυρα και σωστά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.