Κήπος Στα Μεσόγεια: ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις από 30% έως 55% σε 28 γεωργικά επαγγέλματα (Νεότερα!)

19 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις από 30% έως 55% σε 28 γεωργικά επαγγέλματα (Νεότερα!)

Είκοσι οκτώ γεωργικά επαγγέλματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Πρόκειται για υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες αλλά και για δραστηριότητες που έπονται της συγκομιδής. Οι επαγγελματίες του χώρου έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα» για την απόκτηση ή την ανανέωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, την αγορά ή την αντικατάσταση τεχνολογικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής αλλά και για την κατοχύρωση πατέντας.

Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ και τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 30% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Επίσης το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει στην υψηλότερη κλίμακα μέσα από συνέργειες που μπορούν να αναπτύξουν επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.


•Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχικής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κ.λπ.).
•Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων.
•Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών.
•Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών.
•Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά.
•Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων.
•Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών.
•Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης.
•Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών.
•Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες σποράς - φύτευσης αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών.
•Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή που αφορούν τον καπνό.
•Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών.
•Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας.
•Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας.
•Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων.
•Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού.
•Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού.
•Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
•Υπηρεσίες κέρωσης καρπών.
•Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•Να δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και να λειτουργούν αδιαλείπτως την 1η Ιανουαρίου του 2012 έχοντας κλείσει τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη χρήση.
•Να είναι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σ' έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.

Επίσης, υπάρχουν και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Αυτές είναι:

1 Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και σε μία από τις δραστηριότητες του προγράμματος (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες). Ωστόσο, αν αυτές υποβάλουν μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασία, θα έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.

2 Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου (από τους συγκεκριμένους κλάδους). Αυτές μπορούν να υποβάλουν προς χρηματοδότηση εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις από την πρώτη κατηγορία, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι στον κλάδο της μεταποίησης. Ετσι με βάση αυτήν την προϋπόθεση μπορεί κάποια από τις 21 επιχειρηματικές δραστηριότητες των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής να αναζητήσουν συνεργασία με κάποια εμπορική επιχείρηση. Φυσικά, οι εμπορικές επιχειρήσεις, μπορούν να καταθέσουν και αποκλειστικά δικό τους επενδυτικό σχέδιο το οποίο όμως θα έχει χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.

3 Μεγάλες επιχειρήσεις από τους συγκεκριμένους κλάδους των τομέων της μεταποίησης, των κατασκευών και υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι μεταποιητική. Μπορούν βέβαια, να καταθέσουν μόνο δικό τους επενδυτικό σχέδιο αλλά με χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.

4 Ομάδες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της πρώτης κατηγορίας, οι οποίες υποβάλουν προς ένταξη εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όλων των τομέων είναι για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες κάτω των 250 ατόμων 45%, και για του εμπορίου 35%. Για τις μεγάλες 30%.

Στο 55% ανέρχεται η επιχορήγηση για τις συνεργασίες των μικρών και μεσαίων όλων των κλάδων των επιχειρήσεων, ενώ για τις συνεργασίες των μεγάλων το ποσοστό είναι 45%.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία είναι:
•Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις: 50%.
•Ενέργειες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών: 30%.
•Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας. Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων: 70%.
•Ενέργειες προβολής σε αγορές στόχους: 60%.
•Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης: 30% και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ.
•Προστασία και απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας: 50%.
•Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων: 20%.
•Λοιπές δαπάνες, μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 10%.

Ιδιωτική συμμετοχή
Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδίους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ.

Η διαδικασία υποβολής είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική και μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Σε 10 μέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να καταβάλει και τον φυσικό φάκελο με το επενδυτικό του σχέδιο αλλά και τα δικαιολογητικά. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι:

1. Εντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και τη σφραγίδα αυτής.

2. Ισολογισμοί - αποτελέσματα χρήσης για όσα ημερολογιακά έτη 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013).

3. Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογία Ε3, Ε5 (ανάλογα, με τη μορφή της επιχείρησης) για τα ημερολογιακά έτη 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013).

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. Τέτοια είναι έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης σε αντίγραφα σφραγισμένα, αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας, εργασιών και βεβαίωση εγγραφής σε αρμόδιο επιμελητήριο κ.λπ.

5. Θεωρημένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που αναφέρεται στα έντυπα Ε7.

6. Αδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ ή νόμιμη απαλλαγή εξ αυτής.

7. Στοιχεία των εταίρων - μετόχων του φορέα της επένδυσης.

8. Προσφορές, προτιμολόγια, κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις κ.λπ. για όλες τις δαπάνες με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μονάδα επένδυσης.

9. Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis και ειδικό έντυπο δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως μικρή ή πολύ μικρή.

10. Τεκμηρίωση επιχειρηματικού σχεδίου.

11. Υποχρεωτική υποβολή σύντομου και περιεκτικού εντύπου στρατηγικού σχεδιασμού (business plan).

12. Για την περίπτωση των συνεργασιών θα πρέπει για κάθε εταίρο να υποβάλλουν τα παραπάνω και αναλυτικό σύμφωνο συνεργασίας στο οποίο θα κάνουν μνεία και αναφορά και θα υποβάλλουν όλοι οι εταίροι.

13. Στις περιπτώσεις συνεργαζομένων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία με την εταιρική - μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν: Στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210-6985210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 8011136300. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.gr Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα Τηλ.: 210-6969000, Ι. Κωττάκης, 210-6969269

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στις ιστοσελίδες: Υπουργείο Ανάπτυξης: www.ypoian.gr, www.mindev.gov.gr Γενική γραμματεία Βιομηχανίας: www.ggb.gr ΕΣΠΑ: www.espa.gr Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας: www.antagonistikotita.gr

(Πηγή: Έθνος)

Εδώ θα βρείτε καταστήματα, επιχειρήσεις,δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματίες, συλλόγους, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.
Θα σας ενημερώνουμε για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια αλλά και για νέα που αφορούν αγρότες, επαγγελματίες και φυσικά τους ερασιτέχνες κηπουρούς με ιδέες και λύσεις για το σπίτι και τον κήπο σας.
Τα Θέματα που βρίσκουμε σε άλλες ιστοσελίδες τα παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας αναφέροντας την πηγή στο τέλος της ανάρτησης, σεβόμενοι την δουλειά των άλλων.
Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κρίνει από μόνος του την αξία, ποιότητα ή εγκυρότητα των γραφόμενων. Παρότι προσπαθούμε οι συμβουλές και τα άρθρα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι έγκυρα και σωστά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.